1. അകടു

    സം. അ-കടു

      • വി. എരിവില്ലാത്ത
      • വി. കോപമില്ലാത്ത
X