1. അകതളിര്‍

    അകം1-തളിര്‍

      • നാ. മൃദുവായ ഹൃദയം, മനസ്സ്
X