1. അകത്തമ്മ

    അകത്ത്-അമ്മ

      • നാ. വീട്ടിനുള്ളില്‍ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന സ്‌ത്രീ, അന്തര്‍ജനം
X