1. അകത്തഴി

    അകത്ത്-അഴി

      • നാ. വീട്ടുചെലവ്
      • നാ. ആഹാരപദാര്‍ഥങ്ങള്‍, ആഹാരത്തിനും മറ്റുമായി ചെലവാക്കുന്നത്
X