1. അകത്താന്‍

      • നാ. ഗൃഹനാഥന്‍, ഭര്‍ത്താവ്. (സ്‌ത്രീ.) അകത്താള്‍
  2. ആഗതന്‍

    സം. -ഗത

      • നാ. വന്നുചേര്‍ന്നവന്‍, അതിഥി
X