1. അകത്തിറച്ചി

    അകത്ത്-ഇറച്ചി

      • നാ. ഒരുതരം സസ്യം
      • നാ. കാക്കാമ്പരണ്ട 3. കോഴിയുടെ കരള്‍, കോഴിയുടെ ആമാശയത്തെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാംസം
X