1. അകത്തുക

  അകല്‍-ത്തുക

   • ക്രി. അകറ്റുക
 2. അഖാദുക

  സം. -ഖാദുക

   • വി. ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത
X