1. അകത്തുള്ളാള്‍

    അകത്ത്-ഉള്ളാള്‍

      • നാ. അകത്തോള്‍, ആത്തോള്‍, ആത്തോല്‍, അന്തര്‍ജനം
X