1. അകത്തൂട്

      • നാ. വേലിയോ മതിലോ കെട്ടി അടച്ചിട്ടുള്ള വീട്, കൊട്ടാരം
      • നാ. അകത്തൂട്ടു പണിക്കന്മാര്‍, സാമൂതിരിയുടെ സേവകന്മാര്‍
X