1. അകഥനം

  സം. -കഥന

   • നാ. പറയാതിരിക്കല്‍
 2. അഖാദനം

  സം. -ഖാദന

   • നാ. തിന്നാതിരിക്കല്‍
X