1. അകഥഹം

    സം. അകഥം, അകഡമം

      • നാ. പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ ചിഹ്നമായി അ, ക, ഥ, ഹ എന്നീ വര്‍ണങ്ങള്‍ എഴുതിയ യന്ത്രം
X