1. അകനാഴിക

    അകം1-പ്രാ. നാഴികാ

      •   ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗര്‍ഭഗൃഹം.
X