1. അകനിഷ്ഠ

  സം. അ-കനിഷ്ഠ

   • വി. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതല്ലാത്ത, മൂത്ത
   • വി. കനിഷ്ഠന്മാരില്ലാത്ത, മറ്റുള്ളവരേക്കാള്‍ പ്രായം കുറഞ്ഞ
 2. അഗ്നിഷ്ഠ

  സം. -സ്ഥ

   • നാ. നെരിപ്പോട്
   • നാ. ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള വറചട്ട്യ്
X