1. അകനീയസ്

    സം. അ-കനീയസ്

      • വി. ഇളയ ആളില്ലാത്ത
X