1. അകന്നവര്‍

    അകന്ന-അവര്‍

      • നാ. പിരിഞ്ഞുപോയവര്‍, പിണങ്ങിയവര്‍ ശത്രുക്കള്‍
      • നാ. അകന്ന ബന്ധുക്കള്‍, അടുത്ത ചാര്‍ച്ചയില്‍ വരാത്ത ബന്ധുക്കള്‍
X