1. അകന്നാള്‍നീക്കല്‍

      • നാ. ദുര്‍ദിനത്തിലെ മരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം തീര്‍ക്കല്‍
X