1. അകപ്പം

      • നാ. നെല്ല് പുല്ല് മുതലായവയുടെ തണ്ട്, പുല്‍ക്കൊടി
X