1. അകപ്പാര്‍

    അകം1-പാര്‍

      • നാ. മീന്‍പിടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം വള്ളം
X