1. അകപ്പൊതുവാള്‍, -പുതുവാള്‍

    അകം1-പൊതുവാള്‍

      • നാ. ക്ഷേത്രഭരണം നിര്‍വഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്പലവാസി. വര്‍ഗം
X