1. അകപ്പ1

   • നാ. സംഗീ. ഒരു രാഗം
 2. അകപ്പ2

  അകുപ്പ

   • നാ. തവി, കയില്‍
 3. അകപ്പ3

   • നാ. മതില്‍ക്കെട്ട്, കോട്ടമതില്‍
   • നാ. മതില്‍കെട്ടിനകത്തെ മേട
   • നാ. കിടങ്ങ്
X