1. അകമന1

  സം. അ-കമന

   • വി. ആഗ്രഹിക്കാന്‍ തോന്നാത്ത
 2. അകമന2

  അകം1-മന

   • നാ. അകത്തെ മന
X