1. അകമലം

    മ. അകം1- സം. മലം

      • നാ. ഉള്ളിലെ അഴുക്ക്, പാപം
X