1. അകമേ

  അകം1-ഏ

   • അവ്യ. അകത്തായി, അകത്ത് ചേര്‍ന്ന്
   • അവ്യ. നിശ്ചിത അളവില്‍
   • അവ്യ. മനസ്സില്‍
X