1. അകമ്യ

   • നാ. ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഭൂസ്വത്തിന്മേലുള്ള എട്ട് സ്ഥിരാവകാശങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
 2. അകാമ്യ

  സം. -കാമ്യ < ക

   • വി. ആഗ്രഹിക്കാന്‍ കൊള്ളാത്ത
 3. അഗമ്യ1

  സം. -ഗമ്യ < ഗമ്

   • വി. വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത, രക്തബന്ധമുള്ള
 4. അഗമ്യ2

  സം. -ഗമ്യാ

   • നാ. പ്രാപിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തവള്‍
X