1. അകയ്ക്കുക

      • ക്രി. മുളയുണ്ടാവുക, തളിര്‍ക്കുക, തഴയ്ക്കുക, വളരുക
X