1. അകരണിയ

    സം. -കരണിയ

      • വി. കരണിയമല്ലാത്ത, പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ യോഗ്യമല്ലാത്ത
X