1. അകരദ

  സം. -കരദ

   • വി. കരം കൊടുക്കാത്ത, കരമൊഴിവായ. ഉദാ: അകരദ-ഗ്രാമം
 2. അകൃത1

  സം. -ക്ര്ഋത < കൃ

   • വി. ചെയ്യാത്ത
 3. അകൃത2

  സം. -കൃതാ

   • നാ. നിയമപ്രകാരം പുത്രിയായി കല്‍പിക്കപ്പെടാത്തവള്‍, വളര്‍ത്തുമകള്‍
 4. അകൃത്ത

  സം. അ-കൃത്ത < കൃത്

   • വി. മുറിക്കപ്പെടാത്ത, കുറവു വരാത്ത
 5. അക്രുധ

  സം. -ക്രുധ < ക്രുധ്

   • നാ. ക്രാധമില്ലായ്മ
 6. അഗ്രതഃ

  സം. അഗ്ര-തഃ

   • അവ്യ. അഗ്രഭാഗത്ത്, ആദ്യമായി, മുമ്പേ
 7. അഘരത

  സം. അഘ-രത

   • വി. പാപം ചെയ്യുന്നതില്‍ താത്പര്യമുള്ള
 8. ആഘ്രാത

  സം. -ഘ്രാത

   • വി. മണപ്പിക്കപ്പെട്ട
   • വി. ചുംബിക്കപ്പെട്ട
   • വി. തൃപ്തിയാക്കപ്പെട്ട
X