1. അകരുണ

    സം. അ-കരുണ

      • വി. കരുണയില്ലാത്ത
X