1. അകര്മകൃത്ത്

    സം. -കര്മകൃത്

      • വി. കര്‍മം ചെയ്യാത്തവന്‍
X