1. അകര്മണ്യ

    സം. -കര്മണ്യ

      • വി. കര്‍മത്തിനു പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത, ജോലിയില്‍ മുടക്കമില്ലാത്ത; ചെയ്തുകൂടാത്ത, ചെയ്യാന്‍ യോഗ്യമല്ലാത്ത
X