1. അകര്‍ണ്യ

  സം. അ-കര്‍ണ്യ

   • വി. ചെവിക്കു കൊള്ളാത്ത, കേള്‍ക്കാന്‍ കൊള്ളരുതാത്ത
 2. ആകര്‍ണ്യ

  സം. -കര്‍ണ്യ

   • അവ്യ. കേട്ടിട്ട്
X