1. അകര്‍തൃക

    സം. -കര്‍തൃക

      • വി. കര്‍ത്താവില്ലാത്ത
X