1. അകര്‍മം

  സം. -കര്‍മന്‍

   • നാ. കര്‍മമില്ലായ്മ, അലസത
   • നാ. അനുചിതകര്‍മം, കുറ്റം, പാപം
 2. അക്രമം1

  സം. അ-ക്രമ

   • നാ. ക്രമക്കേട്, ചിട്ടയില്ലായ്മ, കുഴപ്പം
   • നാ. അന്യായം, മര്യാദകേട്, കുറ്റം, ബലപ്രയോഗം
   • നാ. നിപാതത്തെ ക്രമം തെറ്റി പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വാക്യദോഷം
 3. അക്രമം2

  സം. -ക്രമം

   • അവ്യ. ക്രമം ഇല്ലാതെ
X