1. അകര്‍മഭോഗം

    സം. -കര്‍മ-ഭോഗ < ഭുജ്

      • നാ. കര്‍മബോഗം ഇല്ലായ്മ
      • നാ. കര്‍മഭലാനുഭവമുക്തി
X