1. അകര്‍മാവ്

    സം. -കര്‍മിന്‍

      • നാ. കര്‍മം ചെയ്യാത്തവന്‍, തൊഴിലില്ലാത്തവന്‍, അലസന്‍
X