1. അകറ്റുക

    അകല്‍-ത്ത്

      • ക്രി. അകത്തുക, അകലത്താക്കുക, വേര്‍പെടുത്തുക, നീക്കുക, മാറ്റുക, വിടര്‍ത്തുക
X