1. അകലം

  അകലുക

   • നാ. ദൂരം, രണ്ടു വസ്ത്തുക്കള്‍ക്കു മധ്യേയുള്ള ഇട
   • നാ. വീതി, വിസ്താരം, വലുപ്പം
 2. അകാലം

  സം. അ-കാല

   • നാ. തക്കതല്ലാത്ത കാലം, അനവരസം
   • നാ. ചീത്ത സമയം, അശുഭകാലം
   • നാ. അസമയം
 3. ആകാലം1

  സം. -കാല

   • നാ. തക്കസമയം, ശരിയായ സമയം
   • നാ. തക്കതല്ലാത്ത സമയം, അനവസരം
 4. ആകാലം2

  സം. -കാലം

   • അവ്യ. അടുത്തദിവസം, അതേ സമയംവരെ
X