1. അകലന്‍, അകളന്‍

  സം. -കല

   • നാ. ഈശ്വരന്‍
 2. അഖലന്‍

  സം. -ഖല

   • നാ. ഖലനല്ലാത്തവന്‍
X