1. അകലിക്കുക

    അകലുക>പ്രയോ.

      • ക്രി. അകലം വയ്ക്കുക
X