1. അകലുഷ

    സം. -കലുഷ

      • വി. കലങ്ങിയതല്ലാത്ത, തെളിഞ്ഞ, പരിശുദ്ധമായ
      • വി. പാപമില്ലാത്ത
X