1. അഡിറ്റര്‍

    ഇം.

      • നാ. പുസ്തമമോ ആനുകാലികപ്രസിദ്ധീകരണമോ മറ്റോ പ്രകാശനത്തിനു തക്കവണ്ണം തയ്യാറാക്കുന്ന ആള്‍, പ്രസാധകന്‍, പ്രകാശനാധികാരി, പ്രകടനാധിപന്‍, പത്രാധിപര്‍
X