1. അതുരംഗഖണ്ഡം

    സം. -ഖണ്ഡ

      • നാ. ചതുരംഗക്കളിയുടെ കരുനിരത്തുന്നതിന് വരച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടള്ള കളം
X