1. അഭിമുഖം

    സം.

      • അവ്യ. മുഖത്തോടുമുഖമായി, നേരേ. (പ്ര.) അഭിമുഖദര്‍ശനം = കൂടിക്കാഴ്ച. അഭിമുഖസംഭാഷണം = നേരിട്ടുകണ്ട് സംസാരിക്കല്‍
X