1. അയനാമൃതം

      • നാ. കണ്മഷി
      • നാ. കണ്ണിന് ആനന്ദം നല്‍കുന്നത്
X