1. അവലംബം

  സം. -ലംബ

   • നാ. ആശ്രയിക്കല്‍, തൂങ്ങല്‍
   • നാ. ആധാരം, താങ്ങ്
   • നാ. ഊന്നുവടി
X