1. അഹൃദ്യ

  സം. -ഹൃദ്യ

   • വി. മനസ്സിനിണങ്ങാത്ത, വെറുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന
 2. അഹൃദയ

  സം. -ഹൃദയ

   • വി. ഹൃദയശൂന്യനായ
   • വി. അന്യമനസ്കനായ
X