1. അഹേതു(ക)

    സം. -ഹേതു-ക

      • വി. കാരണമില്ലാത്ത
X