1. അഹോവൃത്തി

    സം. -വൃത്തി

      • നാ. ജീവിതമാര്‍ഗം. (അഹര്‍വൃത്തി എന്നു ശരിയായ രൂപം)
X