1. അഹോ

  സം.

   • വ്യാ. ആശ്ചര്യം ദു:ഖം അസൂയ അവജ്ഞ തുടങ്ങിയ ഭാവങ്ങളെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്
 2. അഹോ-

  സം.

   •   സമാ = അഹന്‍. (രേഫാദിയായ പദത്തിനു മുമ്പ് "അഹന്‍" ശബ്ദത്തിനു വരുന്ന രൂപാന്തരം. ഉദാ: അഹോരാത്രം.).
X