1. ആ­ികം

  സം.

   • നാ. ദിവസംതോറും ക്ലിപ്തസമയത്തു നടത്തേണ്ട നിത്യകര്‍മം
   • നാ. ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ ഒരു ഭാഗം, ഒരു ദിവസത്തെ അധ്യയനത്തിനുള്ളത്
   • നാ. നിത്യച്ചെലവ്, പതിവായിവേണ്ട ആഹാരം മുതലായവ
X